Внимание розыгрыш!

 

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
„TOMBOLĂ PROMOŢIONALĂ COMPANIEI “MICORA-GRUP ” SRL
(10.01.2018 — 14.07.2018)

1. DISPOZIŢII GENERALE

1.1. Organizatorul campaniei promoţionale „TOMBOLĂ PROMOŢIONALĂ ” este „Micora-Grup” S.R.L. cu sediul  în Chişinău, şos.Munceşti, 165,  cod fiscal 101600019471.

1.2.  Regulamentul Oficial este elaborat şi expus, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, pe site-ul întreprinderii SRL Micora-Grup” www. Micora-grup.md    şi se eliberează gratis oricărui doritor în salonul de Mobilă al Organizatorului.

       1.3. Prezentul „Regulament”- reglementează condiţiile generale de organizare şi desfăşurare a  campaniei  de promovare a serviciilor acordate de întreprinderea SRL Micora-Grup şi a extragerilor de premii în cadrul Tombolei Promoţionale.

        1.4. Participând la Campania dată, Participanţii sunt obligaţi să respecte regulile, termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

        1.5. Campania promoţională este organizată şi se desfăşoară în perioada 10  ianuarie – 14 iulie  pănă la orele 17.30  a. 2018, în salonul de Mobilă  amplasat în mun. Chişinău, şos. Munceşti 165.

Tombola Promoţională va avea loc la 15 iulie 2018  la orele  12.00  în salonul de Mobilă, amplasat în mun. Chişinău, şos. Munceşti 165.

1.6. Registrul participanţilor – lista, întoctimă în registrul numerotat şi sejilat către Organizator, a persoanelor înscrise  pentru participarea la Tombolă, care va include date privind identificarea participantului: numele, prenumele, număr de  telefon,    numărul şi data bonului fiscal şi numărul Biletelor Promoţionale primite.

Înscrierea în registrul participanţilor  se efectuează la solicitarea persoanei-cumpărătorului   la momentul achitării Produselor achiziţionate.

      1.7.  Bilete Promoţionale – bilete  exprimate prin numere, acordate Participantului pentru fiecare achizionare în valoarea de 15000 (cinsprezece) mii lei.

      1.8.  Bilet Promoţional valabil – Bilet Promo înregistrat in Registrul participanţilor, inscrierea căruia nu a fost stinsă pe motivul returului Produselor sau serviciilor  sau la cererea Participantului.

     1.9. Bilet  de inregistrare in Tombolă – document ce confirma înscrierea în Tombolă promoţională, cantitatea si numerele Biletelor Promoţionale primite.

Bilet de participare la Tombolă  va include informatia privind datele de identificare a Participantului,  data şi numărul  Biletului Promoţional  primit.

Biletul va include confirmarea sub semnătura Participantului, că este cunoscut şi este de acord cu condiţiile Regulamentului,  că datele de identificare introduse in Registrul participanţilor sunt declarate personal şi sunt veridice, exprimarea consimţămîntului la prelucrarea datelor cu caracter personal, exprimarea acordului la informarea privind viitoarele promoţii şi campanii publicitare.

        1.10.  Certificat de anulare Biletului Promoţional – document ce confirma cantitatea si numerele Biletelor Promo anulate in corespundere cu prevederile prezentului  Regulament.

Organizatorul va elibera Certificat de anulare a Biletelor Promo pentru fiecare caz de returnare a Produsului sau la solicitarea Participantului.

          1.11. Câştigătorul Tombolei Promoţionale– posesorul  Biletului Promoţional valabil şi înregistrat în Registrul participanților, care a fost desemnat câştigător în urma extragerii conform mecanismului stipulat (LOTOTRON)a Biletului Promoţional  câştigător.

1.12. La această tombolă poate participa orice persoană fizică sau juridică, care a împlinit vîrsta de 18 ani, cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliul sau reşedinţa, inclusiv temporară, în Republica Moldova , care achiziţionează servicii de tăirea PAL,  MDF, ŞPON, aplicare cant linie- (drepte şi curbe),  servicii de rutare pe CNC, la SRL “Micora-Grup” în valoare de 15000 (cincprezece mii) lei MDL,  înregistrată în Registrul participanţilor la “Tombola Promoţională” şi care nu au care-va datorii  materiale faţă de SRL Micora-Grup pentru achiziţii sau servicii anterior acordate.

1.13. Bonurile de casă, transferuri băneşti pentru produse şi servicii achiziţionate la SRL Micora-Grup,  din diferite zile  pe parcursul petrecerii Tombolei Promoţionale se sumează.

Participantul  trebuie, să completeze  biletul de participare  la Tombola Promoţională  în ziua,  cănd cantitatea serviciilor achiziţionate a ajuns la valoarea de 15000 (cinsprezece mii) lei RM şi se fie înregistrat  către organizatorul  Companiei Promoţionale în Registrul participanţilor Tombolei  Promoţionale.

1.14. Nu au dreptul de participare la Tombolă promoţională

 

 1. a) personae fizice sau juridice care la ziua achiziţionării serviciilor acordate către SRL Micora-Grup au datorii neachitate faţă de întreprindere;
 2. b) persoane fizice ce participă în activitate de întreprinzător la SRL “Micora-Grup”;
 3. c) minorii;
 4. d) angajaţii SRL “Micora-Grup”;
 5. e) membrii organelor de conducere şi a administraţiei  Societăţii (Consiliul societăţii, Comisia de cenzori, persoanele angajate  în cadrul administraţiei SRL Micora-Grup);
 6. f) membrii comisiei de organizare a Tombolei Promoţionale
 7. g) membrii Comisiei de efectuare a tragerilor la sorţi, validare a rezultatelor extragerilor şi  Câştigătorului;
 8. h) soţul/soţia, rudele de gradul I şi II(părinţi, copii, fraţi) ale persoanelor indicate în pct. e), f),

      1.15. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza din Tombolă.

      1.16.  Dacă sunt identificate persoane care au influenţat, sau care au facilitat câştigarea de premii in cadrul Tombolei, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor, astfel câştigate şi de a urmări în instanţă respectivele persoane, atât prin acţiuni civile, cât şi prin acţiuni penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

 1. MODUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI PROMOŢIONALE.
  2.1 Bonurile fiscale în valoare de minim 15000 lei MDL vor oferi dreptul de completare a unui bilet format din două părţi dintre care una decuplabilă care ar putea câştiga, prin tragerea la sorţi, unul din premiile menţionate în prezentul Regulament. Colectarea biletelor se va face în boxe sigilate de către Organizator, la sediul indicat, biroul direcţiei economice şi vânzări. Numărul bonului fiscal va fi trecut ca număr în biletul participant la tombolă.
  2.2 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a alege în mod independent juriul.
  2.3 Validarea câştigătorului se va face în momentul în care se consideră de către juriu că acesta corespunde tuturor criteriilor de eligibilitate enumerate în prezentul Regulament.
  2.4 Extragerea biletelor câştigătoare se va face în data de:

15 iulie a. 2018 la orele  — 12.00

2.5 Premiile se acordă doar în baza prezentării de către câştigător a biletului decuplabil, buletinului de identitate.
2.6 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a apela la o rezervă în ordinea tragerii la sorţi, în cazul în care câştigătorul extras a încălcat condiţiile prezentului Regulament, sau nu este prezent în momentul extragerii, sau refuză premiul.
2.7 Premiile vor fi predate participanţilor câştigători în cadrul festivităţii de premiere, împreună cu documentele aferente fiecărui premiu: certificat de garanţie, instrucţiuni de utilizare, documente tehnice, factura fiscală (după caz).
2.8 Dreptul de proprietate şi riscurile asociate premiilor vor fi transferate câştigătorilor premiilor respective la momentul predării premiilor.
După semnarea procesului verbal, SRL Micora-Grup este absolvit de orice obligaţii privind premiul, respectiv câştigătorul nu va avea dreptul de a emite pretenţii faţă de SRL Micora-Grup privind acest premiu.

Orice reclamaţie privind funcţionarea bunului care face obiectul premiului se va soluţiona conform procedurii descrise în certificatul de garanţie asociat fiecărui premiu.
2.9 Persoanele participante în cadrul Campaniei, care au întocmit biletul în forma corespunzatoare, şi intenţionează să restituie marfa procurată, nu dispun de dreptul de restituire a mijloacelor financiare.

 1. ACŢIUNILE PERSOANELOR PARTICIPANTE
  3.1. Din momentul recepţionării biletului, persoana participantă, este în drept să se adreseze la persoana împuternicită a secţiei Contabilitate, din incinta salonului de mobilă, amplasat pe adresa: R.M. mun.Chişinău, şos. Munceşti, 165  pentru efectuarea tuturor formalităţilor necesare.
  3.2. Persoana responsabilă completează, verifică, şi restituie persoanei biletul pentru a fi depus personal de aceasta, în locul special amenajat (BOX).
 2. RESPONSABILITATE.
  4.1 Toți participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală a participanţilor.
  4.2 Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere şi nu va lua parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor câştigătoare. Existenţa vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bunurilor nu va influenţa acordarea de către Organizator a bunului-premiului participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
  4.3 Prin participarea la Campanie, toţi Participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, şi oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele şi imaginea sa pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală şi exclusivă a Participanţilor şi eventualilor câştigători.
  4.4 Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial.

Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
4.5 Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoştinţă şi este de acord cu, urmatoarele:

— participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care ar impiedica utilizarea premiilor;

— participantul este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de acestea fară a constitui o ameninţare la adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale, şi/sau a celor din jur.

 1. Organizatorul:

— este exonerat de către câştigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniului;

— nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câştigatori sau a unor persoane terţi, indiferent de natura acestor prejudicii;

— îşi rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câştigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului;

— organizatorul îşi rezervă dreptul de a alege în mod independent juriul;

— organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica durata de desfășurare a Tombolei promoţionale şi premiului şi ca urmare  acest fapt va fi adus la cunoştinţa Participanților Tombolei prin intermediul avizului pe site-ul www.micora-grup. md si avizului afisat în magazinul de mobilă a Organizatorului, cu cel puțin 5  zile înainte de data introducerii modificării.

 1. TAXE ŞI IMPOZITE.
  Orice obligaţie de natură fiscală în legătură cu premiul câştigat este în sarcina exclusivă a câştigătorului conform prevederilor legale în vigoare art. 901 (33) Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997, dacă acesta va fi datorat. În cadrul acestei promoţii nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite sau a altor beneficii în locul premiilor.
 2. GARANŢII ŞI SERVICII POST-VÂNZARE.
  În privinţa garanţiei ori a conformităţii premiilor cu orice standarte de calitate sau conformitate, organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere ori obligaţii, orice cerere sau reclamaţie în legătură cu acestea urmând a fi adresată exclusiv producătorului ori distribuitorului respectivelor produse.
 3. PREMII.
  8.1 Premiile se vor acorda la finalul, prin tragerea la sorţi conform mecanismului stipulat (LOTOTRON).
  Premiile ce se vor acorda sunt următoarele:

Telefon mobil de model IPONE 7  —   5 buc.

Certificate – 10 buc. la serviciul gratis de taierea  a 5 (cinci) foi din  materia  primă- PAL, MDF, ŞPON acordat către  întreprinderea  SRL “Micora-Grup” .

Certificatul la serviciul gratis de taierea  a 5 (cinci) foi din  materia  primă- PAL, MDF, ŞPON acordat către  întreprinderea  SRL “Micora-Grup este valabil pentru utilizare pănă la 15 octombrie, orele 17.30 a 2018

Valoare premiilor include TVA
8.2  In cadrul extragerii premiilor,  la data de 15 iulie 2018  orele 12.00  sunt invitate toate persoanele înregistrare la SRL “Micora-Grup”,  ca participanţii Campaniei Promoţionale .

Fiecare persoană trebuie să dispună de talon şi buletin de identitate.

8.3 Extragerea se va efectua manual, prin identificarea biletului câştigator din lototron.

Dupa identificarea biletului câştigator, se pronunţă numele, prenumele. În cazul în care persoana nominalizată nu este prezentă, se parcurge la extragerea urmatorului bilet câştigator, şi aşa în continuare pâna la identificarea câştigătorului final.
8.4 Rezultatele scontate, se inscriu în procesul-verbal, al comisiei de identificare a câştigătorilor.

 1. LITIGII.
  Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la campania promoţională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.
 2. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
  Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată pe pagina  web a  întreprinderii SRL “Micora-Grup” www.micora-grup.md   şi care se va respecta  legal. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere,  referitor la premiile care ar trebui oferite în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.
 3. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR.
  Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la prezenta campanie promoţională în conformitate cu legislaţia în vigoare. Toate datele personale ale participanţilor furnizate la această campanie vor deveni proprietatea organizatorului, cu dreptul de a fi utilizat corespunzător. Participanţii la promoţie sunt de accord, ca datele personale să fie utilizate pentru acţiuni promoţionale viitoare, fără alte obligaţii sau plăţi. Participanţii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ştergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu legislaţia.
 4. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
  Regulamentul Oficial este disponibil pentru toţi participanţii în salon de Mobilă sau pentru oricine sună la Infoline: 060523377 între orele 09:00 – 18:00, de luni până vineri, 09:00 – 15:00 sîmbătă, exclusiv sărbătorile legale, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor menţionate, sau pe pagina web www.micora-grup.md

Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor

<